சார்பெழுத்துகளின் வகைகள்

சார்பெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? வீட்டில் முதல் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றோர்கள். அவர்கள் தாமே தனித்து இயங்குகிறார்கள். அவர்கள் முதன்மையானவர்கள். அதனைப் போலவே நம் தமிழ் மொழியிலும் உயிர் எழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் தனித்து இயங்கி[...]

Read More