ஒரே இரவில் எப்படி அவ்வையார் 4 கோடி பாடல் பாடினார்?

முன்னொரு காலத்தில் சோழ மன்னன் மிக அருமையாக தன் நாட்டை ஆண்டு வந்தான். தமிழ் மேல் தீராத காதல் இருந்தது. ஆதலால் அவன் அவைகளிலே பெரும் புலவர்கள் பல பேர் இருந்தனர். அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும்[...]

Read More

குற்றியலுகரம் என்றால் என்ன?

உயிரெழுத்து குள்ளே உகரமும் இகரமும் சில இடங்களில் தம் மாத்திரையின்(இலக்கணத்தில் மாத்திரை என்பது ஒரு அளவுகோல் ஆகும். ஒரு மாத்திரை என்பது கண் இமைக்கும் பொழுதோ அல்லது கை நொடிக்கும் பொழுதோ ஆகும் நேரமே ஒரு[...]

Read More