தமிழ் இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழும்!

தமிழ் அழிந்து போகிறதா? நான் பார்த்ததிலிருந்து, புலம்பெயர் தேசத்தில் இளைய தலைமுறை குறைவாக தமிழ் பேசுகிறது. இது எனது தனிப்பட்ட அவதானிப்பா அல்லது இது உண்மையில் ஒரு பிரச்சினையா? தமிழின் பயன்பாடு குறைந்து வருகிறதா? தமிழ்[...]

Read More