அடைமொழி(Adjective) என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு ஆளுமையை புகழ் பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று அடைமொழி. பலவகை பட்டதாக இருக்கும் ஒரு பொருளை பொதுவாக சுட்டும் பொழுது அதன் வகை குறித்து ஐயம் ஏற்படலாம். எனது அவற்றை[...]

Read More