இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரும்

கடந்த பாடத்தில் இலக்கண வகையில் நால்வகை சொற்களை பற்றிக் கற்றுக் கொண்டோம். இந்தப் பகுதியில் நாம் இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இலக்கணத்தில் எந்த காரணமும் கருதாமல், ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக[...]

Read More