அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் (six types of nouns in Tamil)

சென்ற இலக்கணக்குறிப்பு இடுகுறிப் பெயரும் காரணப் பெயரை பற்றியும் விரிவாக கண்டோம். இதில் நாம் அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் என்ற தலைப்பில் பெயர்ச் சொற்கள் என்றால் என்ன அது எங்கே பயன்படுகிறது அதில் எத்தனை வகைப்படும் என்று[...]

Read More