மூவகை போலிகள் (pōli) யாவை?

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப் பெறின் மேலே கூறிய இக்குறள் நமது தலைப்புக்கு மிகச் சறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று தான் கூற வேண்டும்.  ஏனெனில் இரண்டு இடத்தில் போலி கான உதாரணத்தை வள்ளுவப்[...]

Read More

வினைமுற்று(Finite verb), பெயரெச்சம்(Relative participle), வினையெச்சம் (Verbal participle)

வினைமுற்றை பார்ப்பதற்கு முன், நாம் காலங்கள் எத்தனை வகைப்படும் என்பதை பார்ப்போம். காலங்கள் மூன்று வகைப்படும் அது நிகழ்காலம் (present tense), இறந்த காலம் (past tense), எதிர் காலம்(future tense) ஆகும். நடந்து முடிந்தது[...]

Read More