பகாப்பதம் (Prime Word) பகுபதம்(Divisible word) என்றால் என்ன? அவை எத்தனை வகைப்படும்?

தமிழுக்கும் கணக்கிற்கும் மிகுந்த மற்றும் அழகிய தொடர்புண்டு . கணக்கில் பகு எண் (composite number) பகா எண் ( prime number) என இரு வகை உண்டு. பகா எண் என்பது ஒண்ணாலும் மற்றும்[...]

Read More