அணியிலக்கணம் (Rhetoric) – தமிழ் ஏன் பெண்ணாக சித்தரி க்கப்படுகிறாள்?

தமிழ் ஏன் பெண்ணாக சித்தரிக்கப்படுகிறாள்? இது என்னுடைய நீண்ட நாள் கேள்வி? இந்த கேள்விக்கு பலரும் பலவாக பதில் கூறலாம். ஆனால் மிகச்சிறந்த பதிலாகவே இருக்கும் இது என நான் நினைத்து உங்களுக்காக இதோ.... ஒவ்வொரு[...]

Read More

குறள் எண் : 1 -Thirukural

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ( குறள் எண் : 1 )

Read More