ஆகுபெயர் என்றால் என்ன? அது எத்தனை வகைப்படும்?

ஆகுபெயர் என்றால் என்ன? ஒன்றன் இயற்பெயர் தன்னைக் குறிக்காமல், தன்னோடு தொடர்புடைய வேறொரு பொருளுக்கு ஆகி வந்துள்ள பெயரை ஆகுபெயர் என்று குறிப்பிடுவோம். ஆகுபெயர் āku-peyar , n. ஆகு- +. (Gram.) A name[...]

Read More