ஆகுபெயர் – எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல்

Make an appointment with a Tamil Tutor Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr ஆகுபெயர் (எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல்) ஆகு பெயரை பற்றி ஏற்கனவே விரிவாகக் கண்டோம். முன்பு எழுதிய கட்டுரையைக்[...]

Read More