மரபுச் சொற்கள்(genealogies) என்றால் என்ன?

மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன? மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன: நம் முன்னோர் எப்பொருளை எச்சொல்லால் குறித்து வழங்கினார்கள் ஓ அப்பொருளை சொல்லால் குறிப்பதே மரபு எனப்படும். மரபுச் சொற்கள் நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தின் ஒரு[...]

Read More

குற்றியலுகரம் என்றால் என்ன?

உயிரெழுத்து குள்ளே உகரமும் இகரமும் சில இடங்களில் தம் மாத்திரையின்(இலக்கணத்தில் மாத்திரை என்பது ஒரு அளவுகோல் ஆகும். ஒரு மாத்திரை என்பது கண் இமைக்கும் பொழுதோ அல்லது கை நொடிக்கும் பொழுதோ ஆகும் நேரமே ஒரு[...]

Read More

சார்பெழுத்துகளின் வகைகள்

சார்பெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? வீட்டில் முதல் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றோர்கள். அவர்கள் தாமே தனித்து இயங்குகிறார்கள். அவர்கள் முதன்மையானவர்கள். அதனைப் போலவே நம் தமிழ் மொழியிலும் உயிர் எழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் தனித்து இயங்கி[...]

Read More