வேற்றுமை (Difference)என்றால் என்ன?

வேற்றுமை என்றால் என்ன?வேற்றுமையை பற்றி படிக்கும் முன் எழுவாய்,  செயப்படுபொருள் என்ற இரு சொற்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். கீழ்வரும் 3 சொற்றொடர்களை உதாரணமாக கொள்ளலாம். கண்ணதாசன் வந்தார்கண்ணதாசனைப் பார்த்தான்கண்ணதாசனால் கவிதை இயற்றப்பட்டது. முதல் தொடரில் வரும் கண்ணதாசன் என்னும்[...]

Read More