புணர்ச்சி – மெய்யீற்றுப்புணர்ச்சி, உயிரீற்றுப்புணர்ச்சி

புணர்ச்சி என்பது தமிழில் மிக அழகான ஒரு சொற்றொடர். இந்த சொற்றொடரை விரிவாக சென்ற பகுதியில் படித்தோம். மேற்கொண்டு இதனுடைய பல பிரிவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய வரலாற்று நிகழ்வை பதிவு செய்ய[...]

Read More