புணர்ச்சி(Union) – இயல்புணர்ச்சி , விகாரபுணர்ச்சி

புணர்ச்சி என்றால் என்ன? நிலைமொழியும், வருமொழியும் ஒருங்கிணைந்து வருவது புணர்ச்சி ஆகும். அது இயல்புணர்ச்சி விகாரப் புணர்ச்சி என இருவகை உண்டு. நாம் அன்றாடம் செய்யும் வேலைகளிலும், நாம் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை[...]

Read More