பெயர்ச்சொல் (peyarccol): மூவிடப் பெயர்கள்

பெயர்ச்சொல் : மூவிடப் பெயர்கள்   பெயர்ச்சொல் peyar-c-col , n. id. +. (Gram.) Noun or pronoun, one of four parts of speech; நால்வகைச்சொற்களுள் பொருளைக் குறிக்க வழங்குஞ் சொல். வேற்றுமை[...]

Read More