புணர்ச்சி – மெய்யீற்றுப்புணர்ச்சி, உயிரீற்றுப்புணர்ச்சி

புணர்ச்சி என்பது தமிழில் மிக அழகான ஒரு சொற்றொடர். இந்த சொற்றொடரை விரிவாக சென்ற பகுதியில் படித்தோம். மேற்கொண்டு இதனுடைய பல பிரிவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய வரலாற்று நிகழ்வை பதிவு செய்ய[...]

Read More

புணர்ச்சி(Union) – இயல்புணர்ச்சி , விகாரபுணர்ச்சி

புணர்ச்சி என்றால் என்ன? நிலைமொழியும், வருமொழியும் ஒருங்கிணைந்து வருவது புணர்ச்சி ஆகும். அது இயல்புணர்ச்சி விகாரப் புணர்ச்சி என இருவகை உண்டு. நாம் அன்றாடம் செய்யும் வேலைகளிலும், நாம் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை[...]

Read More