எம்மை கவர்ந்த கவி – புரட்சிக்கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

எம்மை கவர்ந்த கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் "கன்னல் பொருள் தரும் தமிழே நீ ஓர் பூக்காடு நானோர் தும்பி!" என்று தமிழ் காதல் கொண்டு "உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு" என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய்[...]

Read More