வினைமுற்று(Finite verb), பெயரெச்சம்(Relative participle), வினையெச்சம் (Verbal participle)

வினைமுற்றை பார்ப்பதற்கு முன், நாம் காலங்கள் எத்தனை வகைப்படும் என்பதை பார்ப்போம். காலங்கள் மூன்று வகைப்படும் அது நிகழ்காலம் (present tense), இறந்த காலம் (past tense), எதிர் காலம்(future tense) ஆகும். நடந்து முடிந்தது[...]

Read More