புணர்ச்சி – மெய்யீற்றுப்புணர்ச்சி, உயிரீற்றுப்புணர்ச்சி

புணர்ச்சி என்பது தமிழில் மிக அழகான ஒரு சொற்றொடர். இந்த சொற்றொடரை விரிவாக சென்ற பகுதியில் படித்தோம். மேற்கொண்டு இதனுடைய பல பிரிவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய வரலாற்று நிகழ்வை பதிவு செய்ய[...]

Read More

எம்மை கவர்ந்த கவி – புரட்சிக்கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

எம்மை கவர்ந்த கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் "கன்னல் பொருள் தரும் தமிழே நீ ஓர் பூக்காடு நானோர் தும்பி!" என்று தமிழ் காதல் கொண்டு "உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு" என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய்[...]

Read More