எழுத்துகளின் பிறப்பு

எழுத்துகள் எங்கே பிறக்கின்றன? எழுத்துகள் பிறப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பவை ஒலியணுக்கள் ஆகும். இதை நன்னூல் மொழிமுதற் காரணமாம் அணுத்திரள் ஒலிஎழுத்து என்று குறிப்பிடுகிறது. [caption id="attachment_3616" align="aligncenter" width="783"] olippu payirchi[/caption] உயிருள்ள உடம்பினுள்ளே[...]

Read More