சொல் என்றால் என்ன?

Make an appointment with a Tamil Tutor Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr              பல் போனால் சொல் போச்சு என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப சொல்[...]

Read More

நால்வகைச் சொற்கள் யாது?

பல் போனால் சொல் போச்சு என்பது நம் முன்னோர்களின் வாக்கு. அப்படி சொல்லி இருக்கு என்ன சிறப்பு உண்டு? சொல் என்பது ஏதொன்றையும் சுருக்கமாய் குறிக்கும் அடிப்படை மொழி கூறு. உலகில் உள்ளம் மிகப் பெரும்பாலான[...]

Read More