செய்யுள் உறுப்புகள்

செய்யுள் உறுப்புகள் யாப்பு என்பது செய்யுள். எழுத்து, அசை, சீர், தளை, அடி, தொடை என்னும் ஆறும் செய்யுளின் உறுப்புகள் ஆகும். எழுத்து எனப்படுவது யாது?             செய்யுளில்[...]

Read More

எழுத்து (Letter, character; அட்சரம்.)- மொழியே மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது

எழுத்து - Letter, character; அட்சரம்.நம் எண்ணங்களை ஒலி வடிவாக பேசுகிறோம் இது மொழி ஆகும். இந்த மொழியே மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. அவன் அறிவு நிலையை நோக்கி பயணிக்க இந்த மொழி வேகமாக பயன்படுகிறது.[...]

Read More