குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் + உகரம். குறுமை என்றால் குறுகியது (shorter form)

Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr சென்ற என்னுடைய ப்ளாக்கில் சார்பு எழுத்துக்கள் பற்றியும் அவற்றின் வகைகள் பற்றியும் பார்த்தோம். இந்த பதிவில் குற்றியலுகரம் குறித்து பேச இருக்கிறோம். குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் +[...]

Read More