எழுத்துகளின் பிறப்பு

எழுத்துகள் எங்கே பிறக்கின்றன? எழுத்துகள் பிறப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பவை ஒலியணுக்கள் ஆகும். இதை நன்னூல் மொழிமுதற் காரணமாம் அணுத்திரள் ஒலிஎழுத்து என்று குறிப்பிடுகிறது. [caption id="attachment_3616" align="aligncenter" width="783"] olippu payirchi[/caption] உயிருள்ள உடம்பினுள்ளே[...]

Read More

எழுத்து (Letter, character; அட்சரம்.)- மொழியே மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது

எழுத்து - Letter, character; அட்சரம்.நம் எண்ணங்களை ஒலி வடிவாக பேசுகிறோம் இது மொழி ஆகும். இந்த மொழியே மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. அவன் அறிவு நிலையை நோக்கி பயணிக்க இந்த மொழி வேகமாக பயன்படுகிறது.[...]

Read More