சிங்கம் முழங்கும் – சில மரபுச் சொற்கள் உங்கள் பார்வைக்காக!

சிங்கம் முழங்கும் -சில மரபுச் சொற்கள் உங்கள் பார்வைக்காக ஏற்கனவே மரபுச்சொற்களை பற்றி பார்த்தோம் அதில் நாம் குறிப்பிட்டது யானைக்குட்டி, யானைக்கன்று. யானைக்குட்டி என்பது மரபு பிறழ்ந்த சொல். யானைக்கன்று என்பதே மரபுச்சொல். முன்னோர் இச்சொல்லை[...]

Read More