செய்யுள் உறுப்புகள்

செய்யுள் உறுப்புகள் யாப்பு என்பது செய்யுள். எழுத்து, அசை, சீர், தளை, அடி, தொடை என்னும் ஆறும் செய்யுளின் உறுப்புகள் ஆகும். எழுத்து எனப்படுவது யாது?             செய்யுளில்[...]

Read More