மூவகை போலிகள் (pōli) யாவை?

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப் பெறின் மேலே கூறிய இக்குறள் நமது தலைப்புக்கு மிகச் சறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று தான் கூற வேண்டும்.  ஏனெனில் இரண்டு இடத்தில் போலி கான உதாரணத்தை வள்ளுவப்[...]

Read More