மரபுச் சொற்கள்(genealogies) என்றால் என்ன?

மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன? மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன: நம் முன்னோர் எப்பொருளை எச்சொல்லால் குறித்து வழங்கினார்கள் ஓ அப்பொருளை சொல்லால் குறிப்பதே மரபு எனப்படும். மரபுச் சொற்கள் நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தின் ஒரு[...]

Read More