அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

( குறள் எண் : 1 )