குற்றியலுகரம் என்றால் என்ன?

உயிரெழுத்து குள்ளே உகரமும் இகரமும் சில இடங்களில் தம் மாத்திரையின்(இலக்கணத்தில் மாத்திரை என்பது ஒரு அளவுகோல் ஆகும். ஒரு மாத்திரை என்பது கண் இமைக்கும் பொழுதோ அல்லது கை நொடிக்கும் பொழுதோ ஆகும் நேரமே ஒரு[...]

Read More

சார்பெழுத்துகளின் வகைகள்

சார்பெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? வீட்டில் முதல் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றோர்கள். அவர்கள் தாமே தனித்து இயங்குகிறார்கள். அவர்கள் முதன்மையானவர்கள். அதனைப் போலவே நம் தமிழ் மொழியிலும் உயிர் எழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் தனித்து இயங்கி[...]

Read More

கொடியது…இனியது…

கொடியது.? கொடியது கேட்கின் நெடியவெவ் வேலோய் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது; அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை; அதனினும் கொடிது ஆற்றொணாக் கொடுநோய்; அதனினும் கொடிது அன்புஇலாப் பெண்டிர்; அதனினும் கொடிது இன்புற அவர்கையில் உண்பதுதானே[...]

Read More