எம்மை கவர்ந்த கவி – புரட்சிக்கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

எம்மை கவர்ந்த கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் "கன்னல் பொருள் தரும் தமிழே நீ ஓர் பூக்காடு நானோர் தும்பி!" என்று தமிழ் காதல் கொண்டு "உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு" என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய்[...]

Read More

முற்றியலுகரம் (muṟṟiyal-ukaram) என்றால் என்ன?

Make an appointment with a Tamil Tutor Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr முற்றியலுகரம் என்றால் என்ன? (Definition by Tamil Lexicon: முற்றியலுகரம் (muṟṟiyal-ukaram)  , n. id. + இயல்-[...]

Read More

குற்றியலிகரம் (Kutriyaligaram) என்றால் என்ன?

Make an appointment with a Tamil Tutor Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr குற்றியலிகரம் (Kutriyaligaram) என்றால் என்ன?சென்ற பாடத்தில் குற்றியலுகரம் பற்றி பார்த்தோம். இதுவே குற்றியலிகரம் (Kutriyaligaram) பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.[...]

Read More

குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் + உகரம். குறுமை என்றால் குறுகியது (shorter form)

Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr சென்ற என்னுடைய ப்ளாக்கில் சார்பு எழுத்துக்கள் பற்றியும் அவற்றின் வகைகள் பற்றியும் பார்த்தோம். இந்த பதிவில் குற்றியலுகரம் குறித்து பேச இருக்கிறோம். குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் +[...]

Read More

அணியிலக்கணம் (Rhetoric) – தமிழ் ஏன் பெண்ணாக சித்தரி க்கப்படுகிறாள்?

தமிழ் ஏன் பெண்ணாக சித்தரிக்கப்படுகிறாள்? இது என்னுடைய நீண்ட நாள் கேள்வி? இந்த கேள்விக்கு பலரும் பலவாக பதில் கூறலாம். ஆனால் மிகச்சிறந்த பதிலாகவே இருக்கும் இது என நான் நினைத்து உங்களுக்காக இதோ.... ஒவ்வொரு[...]

Read More

பகாப்பதம் (Prime Word) பகுபதம்(Divisible word) என்றால் என்ன? அவை எத்தனை வகைப்படும்?

தமிழுக்கும் கணக்கிற்கும் மிகுந்த மற்றும் அழகிய தொடர்புண்டு . கணக்கில் பகு எண் (composite number) பகா எண் ( prime number) என இரு வகை உண்டு. பகா எண் என்பது ஒண்ணாலும் மற்றும்[...]

Read More

மூவகை போலிகள் (pōli) யாவை?

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப் பெறின் மேலே கூறிய இக்குறள் நமது தலைப்புக்கு மிகச் சறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று தான் கூற வேண்டும்.  ஏனெனில் இரண்டு இடத்தில் போலி கான உதாரணத்தை வள்ளுவப்[...]

Read More

வினைமுற்று(Finite verb), பெயரெச்சம்(Relative participle), வினையெச்சம் (Verbal participle)

வினைமுற்றை பார்ப்பதற்கு முன், நாம் காலங்கள் எத்தனை வகைப்படும் என்பதை பார்ப்போம். காலங்கள் மூன்று வகைப்படும் அது நிகழ்காலம் (present tense), இறந்த காலம் (past tense), எதிர் காலம்(future tense) ஆகும். நடந்து முடிந்தது[...]

Read More

அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் (six types of nouns in Tamil)

சென்ற இலக்கணக்குறிப்பு இடுகுறிப் பெயரும் காரணப் பெயரை பற்றியும் விரிவாக கண்டோம். இதில் நாம் அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் என்ற தலைப்பில் பெயர்ச் சொற்கள் என்றால் என்ன அது எங்கே பயன்படுகிறது அதில் எத்தனை வகைப்படும் என்று[...]

Read More

இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரும்

கடந்த பாடத்தில் இலக்கண வகையில் நால்வகை சொற்களை பற்றிக் கற்றுக் கொண்டோம். இந்தப் பகுதியில் நாம் இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இலக்கணத்தில் எந்த காரணமும் கருதாமல், ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக[...]

Read More