வழக்கு என்பது யாது?

வழக்கு என்பது யாது?என் அம்மா அடிக்கடி பின்வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள். அவை யாதெனில்சீக்கிரமா படுக்கையிலிருந்து எழுந்திரு!நல்லா சாப்பிடு!நல்ல மதிப்பெண் வாங்கணும்!பொண்ணுக்கு காலாகாலத்தில் கல்யாணம் முடிக்கணும்!இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நாமும் தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். எதற்காக[...]

Read More

குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் + உகரம். குறுமை என்றால் குறுகியது (shorter form)

Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr சென்ற என்னுடைய ப்ளாக்கில் சார்பு எழுத்துக்கள் பற்றியும் அவற்றின் வகைகள் பற்றியும் பார்த்தோம். இந்த பதிவில் குற்றியலுகரம் குறித்து பேச இருக்கிறோம். குற்றியலுகரம் = குறுமை + இயல் +[...]

Read More

பகாப்பதம் (Prime Word) பகுபதம்(Divisible word) என்றால் என்ன? அவை எத்தனை வகைப்படும்?

தமிழுக்கும் கணக்கிற்கும் மிகுந்த மற்றும் அழகிய தொடர்புண்டு . கணக்கில் பகு எண் (composite number) பகா எண் ( prime number) என இரு வகை உண்டு. பகா எண் என்பது ஒண்ணாலும் மற்றும்[...]

Read More

மூவகை போலிகள் (pōli) யாவை?

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப் பெறின் மேலே கூறிய இக்குறள் நமது தலைப்புக்கு மிகச் சறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று தான் கூற வேண்டும்.  ஏனெனில் இரண்டு இடத்தில் போலி கான உதாரணத்தை வள்ளுவப்[...]

Read More

வினைமுற்று(Finite verb), பெயரெச்சம்(Relative participle), வினையெச்சம் (Verbal participle)

வினைமுற்றை பார்ப்பதற்கு முன், நாம் காலங்கள் எத்தனை வகைப்படும் என்பதை பார்ப்போம். காலங்கள் மூன்று வகைப்படும் அது நிகழ்காலம் (present tense), இறந்த காலம் (past tense), எதிர் காலம்(future tense) ஆகும். நடந்து முடிந்தது[...]

Read More

அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் (six types of nouns in Tamil)

சென்ற இலக்கணக்குறிப்பு இடுகுறிப் பெயரும் காரணப் பெயரை பற்றியும் விரிவாக கண்டோம். இதில் நாம் அறுவகை பெயர்ச்சொற்கள் என்ற தலைப்பில் பெயர்ச் சொற்கள் என்றால் என்ன அது எங்கே பயன்படுகிறது அதில் எத்தனை வகைப்படும் என்று[...]

Read More

இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரும்

கடந்த பாடத்தில் இலக்கண வகையில் நால்வகை சொற்களை பற்றிக் கற்றுக் கொண்டோம். இந்தப் பகுதியில் நாம் இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயரை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இலக்கணத்தில் எந்த காரணமும் கருதாமல், ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக[...]

Read More

நால்வகைச் சொற்கள் யாது?

பல் போனால் சொல் போச்சு என்பது நம் முன்னோர்களின் வாக்கு. அப்படி சொல்லி இருக்கு என்ன சிறப்பு உண்டு? சொல் என்பது ஏதொன்றையும் சுருக்கமாய் குறிக்கும் அடிப்படை மொழி கூறு. உலகில் உள்ளம் மிகப் பெரும்பாலான[...]

Read More

அடைமொழி(Adjective) என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு ஆளுமையை புகழ் பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று அடைமொழி. பலவகை பட்டதாக இருக்கும் ஒரு பொருளை பொதுவாக சுட்டும் பொழுது அதன் வகை குறித்து ஐயம் ஏற்படலாம். எனது அவற்றை[...]

Read More

வேற்றுமை, அடைமொழி பற்றி பார்ப்போம்

தமிழுக்கு அளப்பரிய பெருமை என்றால் அது அதனுடைய தனித்துவம் தான். அந்த தனித்துவத்தை மிகவும் அழகு படுத்தி காட்டுவதே இந்த வேற்றுமை உருபு ஆகும். உதாரணத்திற்கு பெயரை வேறுபடுத்திக் காட்டும் உருபு வேற்றுமை உருபு எனப்படும்.[...]

Read More